چه زمانی از ژاکت بتنی استفاده میشود؟

توسطمدیریت

چه زمانی از ژاکت بتنی استفاده میشود؟

چه زمانی از ژاکت بتنی استفاده میشود؟

برای استفاده از مقاوم سازی سازه و مقاوم سازی پی باید بدانیم چه زمانی مناسب است برای این کار باید شناخت درستی از خسارت‌های احتمالی ساختمان در وقوع زلزله داشته باشیم تا بتوانیم سازه را در برابر زلزله مقاوم سازی کنیم. ازجمله شرایطی که می توان از ژاکت بتنی جهت مقاوم سازی تیرهای بتنی استفاده کرد می‌توان در مواردی که میزان آسیب های وارده به سازه زیاد باشد یا در مواردی که سازه قادر به تحمل نیروهای فشاری و همچنین نیروهای جانبی وارده بر سازه نباشد می توان از مقاوم سازی خاک زیر پی با استفاده از ژاکت بتنی اشاره کرد.

سازه های بتنی به دلیل آنکه بتن ساختار شکن دارد پذیری سازه های بتنی تا حدودی پایین است که برای بهبود بخشیدن این سازه ها از آرماتور استفاده می شود. می توان از روش مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنی جهت بهبود بخشیدن باربری در هنگام باربری ثقلی و همچنین باربری جانبی استفاده کرد.

ژاکت بتنی و ژاکت فلزی مقاومت خمشی و مقاومت برشی سازه را افزایش می دهد و همچنین باعث افزایش شکل پذیری در سازه به کار برده می شود.

جهت اجرای ژاکت فولادی بر روی سازه های بتنی در مقاوم سازی بناهای فرسوده معمولاً در چهار وجهی المان پلیت هایی و یا در چهار گوشه آن چهار نبشی قرار می دهند. طول پلیت ها و نبشی ها در مقاوم سازی پی نیز بر اساس بار وارده مشخص می‌شود و ممکن است به صورت کلی بوده و یا قسمت هایی در میان آنها در نظر گرفته شود. این نقشه ها و یا پلیت ها با روش مناسب از جمله جوش و یا پیچ با بهره گیری از المان واسط مناسب در مقاوم سازی زیرساخت ها به هم اتصال می یابند.

اجرای ژاکت فلزی ژاکت بتنی در مقاوم سازی ساختمان بنایی با اف آر پی می تواند به روش های مختلفی انجام شود. با وجود این تمام روش های مقاوم سازی بر اساس پوشش المان میانی با کمک اجزای فلزی و اجزای بتنی انجام می‌شود. اساساً مدل واحدی برای اجرای مقاوم سازی دیواره گود و ارائه جزئیات آن وجود ندارد باید توجه به طراحی بر اساس نیاز های سازه اجرای آن میتواند در مقاوم سازی زلزله متفاوت باشد.

درباره نویسنده

مدیریت administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.

مستقیم با مدیریت