آرشیو تگها: "آموزش اجرای ژاکت فلزی – فولادی"

توسطمدیریت

نحوه اجرای ژاکت فلزی برای تیرها

نحوه اجرای ژاکت فلزی برای تیرها

تیرهای بتنی در سازه عموماً به صورت افقی و یا شیب دار قرار می گیرد و بارهای وارده بر سازه را به ستون انتقال می دهد و در زلزله های شدید ستونها نباید آسیب ببیند و خرابی باید به تیر ها و یا بادبند ها در مقاوم سازی خانه در برابر زلزله منتقل شوند به این صورت هنگام مقاوم سازی سازه همواره تیر مقاوم سازی شده نباید قوی‌تر از ستون متصل به آن باشد.

نیرو بین مصالح قدیم و جدید در مقاوم سازی دال بتنی ذبح نمودن سطح بتن قدیمی و جوش دادن میلگرد با اتصال به آرماتورهای جدید و قدیم لازم است. اجرای تنگ ها نیز از طریق سوراخ هایی که در فواصل نزدیک ژاکت بتنی در مقاوم سازی سازه به هم درد ایجاد می شود امکان پذیر است. در تیرها بتنی می‌توان از ژاکت بتنی تیر و افزایش مقاومت استفاده کرد.

مطابق با آیین نامه ژاکت بتنی در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله با اف آر پی برای افزایش ظرفیت خمشی و ظرفیت برشی تیر بتنی در برابر بارهای قائم انجام شده اما به دلیل آن که در این حالت افزایش ظرفیت باربری از تیر بتنی که در نزدیکی تکیه گاه قرار دارد امکان پذیر نیست نمیتوان تیر را در مقابل بارهای جانبی زلزله تقویت نمود.

در مقاوم سازی تیر بتنی با ژاکت بتنی ژاکت فلزی ضخامت بتنی که به وجه بالایی تیر اضافه میشود باید در ضخامت سقف سازه گم شود. باید توجه کرد که موفقیت در روش مقاوم سازی تیر بتنی مستلزم مهار مناسب خاموت ها از زلزله های بالایی سازه با روکش بتنی است به دلیل آن که استفاده از قالب جهت مقاوم سازی سازه و ریختن بتن از بالای تیر امکان پذیر نیست تنها راه ممکن استفاده از بتن پاشی یا شاتکریت بتن است.

آموزش و نحوه اجرای ژاکت فلزی بر مبنای آئین نامه استاندارد

مستقیم با مدیریت