آرشیو تگها: "تاثیر شکل مقطع در مقاوم سازی دیوار برشی"

توسطمدیریت

انواع دیوار برشی از لحاظ شکل مقطع

انواع دیوار برشی از لحاظ شکل مقطع

شکل مقطع بر رفتار دیوار در مقاوم سازی با دیوار برشی اثر زیادی دارد. تحقیقات بر روی شکل مقطع با مقایسه بین دیوارهای بالدار و بدون بال نشان داده شده است که با مساوی در نظر گرفتن نیروهای محوری و چه مساوی بودن ظرفیت تحمل لنگر در مقاوم سازی با ژاکت فولادی با افزایش درصد فولاد موثر در مقاومت خمشی و مقاوم سازی با دیوار خمشی و شکل مقطع شکل پذیری تا حد قابل توجهی افزایش می یابد و اثر شکل مقطع بر این افزایش به مراتب بیشتر است. چنانچه دیوار برشی در دو انتهای خود دارای بال باشد هم از پایداری و هم از شکل پذیری بیشتری در بهسازی سازه های بتنی لرزه‌ای در مقایسه با دیوار و بدون بال در مقاوم سازی سازه برخوردار است.

انواع دیوار برشی از لحاظ شکل مقطع شامل:

  • دیوار برشی مستطیل شکل با آرماتور گذاری متمرکز در دو انتهای دیوار در مقاوم سازی عایق
  • دیوار برشی دمبلی شکل یا I شکل در مقاوم سازی با ژاکت بتنی
  • دیوار برشی مستطیل شکل با آرماتور گذاری یکنواخت در سراسر مقطع در بهسازی لرزه ای سازه بتنی

جهت ایجاد عملکرد سازه ای در مقاوم سازی سازه های بتنی برای دو دیوار ساز های مجاور و مجزا یا برای اجزای دوطرف بازشوها در دیوارهای شامل باشگاه‌های بزرگ در بهسازی لرزه ای از تیرهای رابط با شکل پذیری زیاد به نام تیر های همبند استفاده می شود.

در دیوارهای برشی در مقاوم سازی با دیوار برشی که دارای بازشو است اگر دیوار در پایین ترین قسمت خود دارای یک یا تعدادی بازشو باشد هر یک از اجزای دیوار برشی در طرفین بازشو را پایه های دیوار برشی و بخشی از دیوار را که بین باشی بالایی و پایینی واقع است تیر همبند یا کوپله در مقاوم سازی با ژاکت بتنی می نامند. در این حالت دیوارهایی که در مقاوم سازی خاک زیر پی به هم متصل می شوند دیوارهای بسته می گویند.

مستقیم با مدیریت