آرشیو تگها: "حداقل ضخامت روکش بتنی در مقاوم سازی با شاتکریت"

توسطمدیریت

نحوه اجرای ژاکت بتنی در سازه های فلزی و یا بتنی

نحوه اجرای ژاکت بتنی در سازه های فلزی و یا بتنی

اجرای ژاکت بتنی در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی بهتر است با قالب و بتن خود تراکم اجرا گردد ولی اگر روکش بتنی در مقاوم سازی با دیوار برشی ضخامت کمی داشته باشد، استفاده از روش بتن پاشی یا همان مقاوم سازی با شاتکریت بهتر از بتن ‌ریزی در تقویت پی سازه می‌ باشد. به منظور مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی ، در ابتدا باید سوراخ هایی در اطراف عضو مورد نظر ایجاد گردد. پس از آن جهت مقاوم سازی سازه بتنی در اطراف مقطع اقدام به آرماتوربندی در بهسازی لرزه ای می نمایند.

اگر روكش بتني ستون در تقویت سازه های فولادی را محصور نمايد ، انقباض بتن جديد در مقاوم سازی دال بتنی منجر به ايجاد اصطكاك بين بتن قديم و جديد مي گردد و احتياجي به كاشت بولت در مقاوم سازی بافت فرسوده نخواهد بود. مشخصات فنی برای روکش های بتنی در مقاوم سازی با ژاکت بتنی به صورت زیر ارائه میشود:

 • حداقل ضخامت روکش بتنی در مقاوم سازی با شاتکریت 100 میلیمتر می باشد.
 • حداقل قطر خاموت 8 میلیمتر و حداکثر آن 14 میلیمتر در مقاوم سازی به روش دیوار برشی می باشد. زاویه خم انتهای خاموت ها در تقویت تیرچه فولادی 135 درجه می باشد.
 • فاصله محور به محور خاموت ها در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی نباید از 200 میلی متر تجاوز نماید، ولی ترجیحا فاصله خاموت ها در مقاوم سازی اتصالات خورجینی سازه نباید از ضخامت روکش بیشتر شود. در فاصله 1/4 ارتفاع ستون در مقاوم سازی ستون از بر تکیه گاه، فاصله خاموت ها نباید از 100 میلیمتر بیشتر شود.
 • مقاومت مصالح بتنی جدید باید برابر و یا بیشتر از مقاومت مصالح فولادی موجود باشد، توصیه می گردد در بهسازی لرزه ای سازه و مقاومت فشاری بتن روکش حد اقل 5MPa بیشتر از بتن موجود است.
 • برای ستون هایی که به آزماتورهای اضافی در مقاوم سازی با شاتکریت احتیاج ندارند، استفاده از چهار آرماتور در تقویت و بهسازی سازه بتنی طولی با قطر 16 میلیمتر که با خاموت هایی به قطر 8 میلیمتر محصور شده اند ضروری است.
 • فاصله آماتورهای متوالی در مقاوم سازی پی سازه ها افقی ستون نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر شود:
  • 12 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی در مقاوم سازی عایق اعم از اینکه منفرد باشد یا عضوی از گروه میلگردهای در تماس بشمار آید.
  • 48 برابر قطر میلگرد خاموت ها در مقاوم سازی دال بتنی
  • 250 میلیمتر در مقاوم سازی ستون بتنی

مستقیم با مدیریت