آرشیو تگها: "روش طراحی تنش مجاز به چه صورت است؟"

توسطمدیریت

مراحل طراحی و محاسبات سازه فولادی و بتنی

روش طراحی و محاسبات سازه

روش طراحی و محاسبات سازه های فولادی و طراحی و محاسبات سازه های بتنی به صورت کلی میتوانیم به سه دسته زیر تقسیم کنیم:

روش طراحی پلاستیک یا مقاومت نهایی:

در روش طراحی مقاومت نهایی سازه های فولادی و بتنی طراحی سازه در روش LRFD در فولاد و در روش USD بتن در ایین نامه های آمریکا به کار گرفته می شود. ضرایب اطمینان در طراحی سازه نگهبان خرپایی در بارها ضرب می شود و بارها افزایش داده می شوند و در مقابل در محاسبات و طراحی سازه های فولادی ویژه، خود مقاومتهای اصلی وارد می شوند.

در روش طراحی مقاومت نهایی سازه به اعضاء سازه‌ها اجازه داده می‌شود براثر بار وارده ناشی از بارگذاری از حد الاستیک خود خارج و به حد پلاستیک یا خمیری خود برسند و همین موضوع باعث افزایش مقاومت اعضاء و کاهش هزینه ساخت و اقتصادی تر شدن سازه می‌گردد.

روش طراحی حالات حدی:

در روش طراحی حالات حدی می توان با اگاهی بیشتر نسبت به ظرایب اطمینان تصمیم گرفت. در روش طراحی سازه های بتنی به روش حالات حدی طراحی قسمتی از ضریب اطمینان در طراحی سازه های فولادی با ایتبس در بارها اثر داده می شوند و قسمتی از ضرایب اطمینان در مقاومتها در طراحی سازه بتنی دو طبقه، یعنی هم بارها بزرگ می شوند و هم مقاومتها کاهش داده می شود.در طراحی سازه بتنی پیش تنیده توضیح اینکه عدم اطمینانی که در طراحی سازه وجود دارد هم ناشی از بارها و هم ناشی از مقاومت هاست.

روش طراحی تنش مجاز:

در طراحی تنش مجاز برخورد ضرایب اطمینان به این صورت است در طراحی سازه بتنی ویژه که مقاومت ماده به ضرایب اطمینان تقسیم می شود و در محاسبات و طراحی سازه فولادی با دیوار برشی بتنی مقادیر کمتری برای مقاومت منظور می شود.

مستقیم با مدیریت