آرشیو تگها: "روکش بتنی در مقاوم سازی"

توسطمدیریت

ترمیم و بهسازی ستون بتنی با روش ژاکت بتنی

ترمیم و بهسازی ستون بتنی با روش ژاکت بتنی با بتن های پر مقاومت

روکش بتن آرمه در مواردی که میزان شدت آسیب‌ های وارده به ستون در مقاوم سازی با شاتکریت زیاد باشد و یا ستون در مقاوم سازی عایق از ظرفیت کافی در برابر نیرو های جانبی در مقاوم سازی دیوار برشی برخوردار نباشد، بکار گرفته می‌شود.

در مورد مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنی باید گفت که امروز روش‌های مختلفی برای مقاوم سازی و تقویت سازه‌های بتنی وجود دارد. هر یک از روش‌ های مقاوم سازی دارای مزایا، معایب و محدودیت‌هایی می‌باشند.

برخی از انواع روش‌های مقاوم سازی ستون و سازه‌های بتنی به شرح ذیل می‌باشد :

  • افزایش ابعاد عضو باربر
  • افزایش ظرفیت برابر بستر
  • افزایش دیوارهای برشی
  • استفاده از الیاف FRP
  • ژاکت بتنی
  • ژاکلت فلزی

اگر ضخامت روکش بتنی سازه ها کم باشد، افزایش سختی در ستون مقاوم سازی شده محسوس نیست. روکش بتنی در مقاوم سازی با ژاکت بتنی بسته به شرایط می‌تواند دور تا دور ستون در مقاوم سازی ستون های بتنی و یا در یک وجه آن اجرا شود.

روکش بتن آرمه در مقاوم سازی فونداسیون سازه در مواردی که میزان شدت آسیب‌ های وارده به ستون در مقاوم سازی خاک زیر پی زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی در مقاوم سازی دیوار برشی برخوردار نباشد، بکار گرفته می‌شود.

روکش بتنی در مقاوم سازی اتصالات خورجینی باعث افزایش ابعاد ستون در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی می‌گردد که علاوه بر مسائل معماری، وزن ساختمان را نیز در مقاوم سازی بافت فرسوده افزایش می‌دهد. روکش بتنی در تقویت پی سازه بسته به شرایط استفاده، می‌تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن در بهسازی لرزه ای اجرا شود.

مستقیم با مدیریت