آرشیو تگها: "شرکتهای مقاوم سازی – خدمات"

توسطمدیریت

چرا باید مقاوم سازی کنیم؟

چرا باید مقاوم سازی کنیم؟ چه زمان یک سازه یا ساختمان نیاز به مقاوم سازی دارد؟ اصول صحیح و علمی مقاوم سازی ، بهترین زمان برای مقاوم سازی ساختمان و سازه ، از کجا بدانیم سازه ما نیاز به مقاوم سازی دارد؟ شرکتهای مقاوم سازی چه خدماتی ارائه میدهند؟

چرا باید مقاوم سازی کنیم و چه زمانی در یک سازه نیاز به مقاوم سازی داریم؟

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در مقاوم سازی اتصالات خورجینی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً رواج دارد به ‌ویژه ﻧـﻮع آﺟـﺮی آن ﺑﺮای گرید مقاوم سازی و ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و بهسازی لرزه ای ﯾﮏ ﯾﺎ چندطبقه و ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠـﺎری و ﺗﻮﻟﯿـﺪی ، ﻣـﺪارس و بیمارستان‌های ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﮐﻮﭼـﮏ، بخش‌ها و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.

ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ در مقاوم سازی اسکلت بنایی در واقع ﯾﮑﯽ از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها در مقاوم سازی پی در ﺟﻬﺎن می‌باشند بنایراین مقاوم سازی ساختمان بنایی عمدتا از اهمیت بسیار ویژه و بالایی برخوردار است. چرا که بر اساس آمار ﺑـﯿﺶ از 30 درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ساختمان‌های ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

امروزه استفاده از الیاف پلیمری در مقاوم سازی ساختمان با اف ار پی کاربرد زیادی در صنعت ساختمان و سازه‌های مقاوم پیدا کرده است. این الیاف با دارا بودن وزن کم که به معنای نسبت بالای وزن به مقاومت تیرچه بتنی است، نقش موثری در مقاوم سازی سازه های بتنی ایفا می‌کنند.

به همین علت، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی برای حفاظت آن ها انجام می شود. برای این کار از روش های مختلفی استفاده می شود که بعد از بررسی و مطالعه روی ساختمان و تقویت سازه های فولادی قابل اجرا هستند.

روش های گوناگونی برای مقاوم سازی ساختمان های فولادی وجود دارد ازجمله روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی می توان موارد زیر را نام برد:

 • مقاوم سازی ساختمان بنایی با افزودن کلاف در محل اتصال دیوار و سقف
 • مقاوم سازی اسکلت بنایی با روش استفاده از پشت بندهای بتنی
 • مقاوم سازی ساختمان با FRP
 • مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله با افزودن قاب پیرامونی
 • مقاوم سازی تونل بتنی با افزودن میلگرد و پاشیدن بتن شاتکریت به دیوارها

کاربرد مصالح بنایی در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی از زمان های دور در ایران رواج داشته است. اما با توجه به آسیب پذیر بودن این نوع ساختمان ها، رفتار و عکس العمل آنها در گرید مقاوم سازی در برابر تکان های زلزله و دیگر حوادث طبیعی از اهمیت برخوردار است.

برای مقاوم سازی ساختمان بنایی در هنگام ساخت آن از کاشت میلگرد در دیوار ها و کلاف های قائم و افقی استفاده می شود و ساختمان بنایی را تا حد مناسبی مقاوم سازی با مهاربند می کنند. سازه یا ساختمان بنایی با استفاده از مصالح بنایی ساخته می شود و از اسکلت یک پارچه تشکیل نمی شود، بنابراین مقاومت اسکلت فلزی ساختمان آن در برابر زلزله و بار های جانبی پایین است.

ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ در مقاوم سازی بافت فرسوده را می‌توان به دودسته ساختمان‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻼف ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ساختمان‌های ﺑﺪون ﮐﻼف ﺑﻨﺪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد. منظور از ساختمان‌های ﻣﺼﺎﻟﺢ  بنایی ساختمان‌هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺟﺮ,ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﺸﺖ در مقاوم سازی خاک زیر پی ﺳﺎﺧﺘﻪ می‌شوند و در آن‌ها ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ در تقویت و بهسازی ﺗﺤﻤﻞ می‌گردد.

عوامل مؤثر در تخریب ساختمان‌ها با مصالح بنایی و مقاوم سازی پی فونداسیون به موارد زیر دسته بندی می شوند:

 • ضعف دیوارهای باربر در تقویت سازه
 • کمبود المان‌های عمودی محدود کننده در بهسازی لرزه ای ساختمان
 • وجود کنسول و بالکن نامناسب در مقاوم سازی فونداسیون
 • استفاده از آجرهای بی کفیت در مقاوم سازی با شاتکریت
 • استفاده از ملات سست و ضعیف در مقاوم سازی سازه بتنی
 • بی‌نظمی در پلان در جهت عمودی در مقاوم سازی اسکلت بنایی

مستقیم با مدیریت