آرشیو تگها: "شرکت طراحی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای با دیوار برشی"

توسطمدیریت

کاربرد انواع تیرهای کوپله در دیوار برشی

انواع تیرهای کوپله در دیوارهای برشی چه کاربردی دارد؟

  • دیوارهای جداکننده یا تیغه که تنها به منظور جداسازی فضاهای داخلی در مقاوم سازی به روش دیوار خمشی به کار میرود.
  • دیوارهای برشی که به منظور مقاومت در مقابل بارهای جانبی نظیر باد یا زلزله در مقاوم سازی سازه در مقابل زلزله به کار میروند.
  • دیوارهای محیطی متصل به قاب که فضای بیرونی را از فضای درونی جدا کرده و مهم ترین نیرو های وارد شده به آنها با ربات در مقاوم سازی دال بتنی می باشد.
  • دیوارهای حائل که به منظور پایداری در مقابل فشارهای جانبی مانند فشار خاک یا فشار آب در مقاوم سازی ژاکت بتنی استفاده می شود.
  • دیوارهای محیطی مهار شده به قاب که تفاوت آنها با مورد یک در این است که بار ثقلی آن‌ها در هر طبقه به قاب در مقاوم سازی خاک زیر پی منتقل نمی‌گردد.
  • دیوارهای بتنی دارای انواع وزنی و طرحی و پشت بند دار و جلو بند دار که در مقاوم سازی اسکلت بنای فلزی به کار می روند.

در مناطقی که حرکات زمین لرزه ای قوی پیش بینی می شود باید سازه ها مقاوم سازی لرزه ای و بهسازی لرزه ای داشته باشد و این امکان وجود ندارد که دیوار سازه ای را طوری طراحی کنیم که در طول یک زلزله قوی الاستیک باقی بماند. تغییر شکل های بزرگ و غیر الاستیک در پایه دیوار در مورد بار جانبی ناشی از زلزله که ماهیت دینامیکی دارد در مقاوم سازی با دیوار برشی و جذب انرژی دیوار در مقابل آن اهمیت بالایی دارد.

در این حین باط آیین نامه های مقاوم سازی جهت طراحی اعضای بتن آرمه در مناطق زلزله خیزی بالا و فولاد گذاری ویژه تعیین می‌کنند به‌طوری که با این فولاد گذاری ویژه در مقاوم سازی بناهای فرسوده دیوار سازی از رفتار شکل پذیر برخوردار شده و در مقابل بار زلزله جذب انرژی و اتلاف انرژی قابل توجهی در بهسازی لرزه‌ای داشته باشد.

مستقیم با مدیریت