آرشیو تگها: "فیوز سازه ای حرارتی دست ساز در مقاوم سازی ژاکت بتنی"

توسطمدیریت

کاربرد فیوز سازه ای در مقاوم سازی

ساز و کار فیوز سازه ای

به طور کلی فیوز سازه ای حرارتی دست ساز کاربردهای های مختلفی دارند و در مقاوم سازی سازه به کار می رود اما می‌توان یک فیوز سازه ای دست ساز را در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی به دو بخش تقسیم کرد:

  • فیوز سازه ای حرارتی که عضو مستهلک کننده انرژی است.
  • قاب سازه فیوز های سازه ای دستی که باید در ناحیه ارتجاعی سازه باقی بمانند.

علاوه بر پارامتر های کلیدی که سیستم فیوز سازه حرارتی را وصف می‌کند شکل پذیری و ضرایب و نسبت‌های مقاومت به منظور ارزیابی اثرات فیوز سازه دست ساز در مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی اضافه شده به سازه مهم هستند. همچنین فیوز سازه دست ساز در مقاوم سازی خاک زیر پی شامل سختی و تغییر مکان و مقاومت برشی است. در نمودار نیروی برشی تغییر مکان در فیوز سازهای می‌توان گفت که بیشترین کارایی استفاده از فیوز سازهای هنگامی است که اختلاف بین تغییر مکان تصمیم شدگی قاب فیوز حرارتی در مقاوم سازی دال بتنی به بیشترین میزان ممکن باشد.

فیوز سازه ای در سازه های مستهلک انرژی از طریق تغییر شکل غیر ارتجاعی طراحی می‌شوند همچنین استفاده از این روش در واقع نوعی بهینه سازی طراحی و صرفه اقتصادی در هزینه ساخت و بهسازی لرزه ای پی دارد.

یک سازه می تواند با یک مقاومت جانبی به مراتب کمتر از حالت الاستیک طراحی شود به بیان دیگر وقتی برای یک سازه شرایط ایجاد تغییر شکل های غیر خطی فراهم می گردد حداکثر نیروی جانبی در حین زلزله در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله توسط مقاومت جانبی خود سازه تعیین می‌گردد. شرط لازم هدف عملکردی در زلزله های شدید در بهسازی لرزه‌ای و تامین شکل پذیری سازه در تقویت تیر بتنی است.

مستقیم با مدیریت