آرشیو تگها: "محاسبه قیمت و هزینه اسکلت بتنی و فلزی"

توسطمدیریت

طراحی سازه

شرح و ارائه خدمات فنی و مهندسی سازه کار گذر،زمینه فعالیت و اجرای خدمات فنی و مهندسی سازه کار گذر،شرکت طراحی سازه ساختمان بتنی در تهران و کرج،عملکرد و مزیت های طراحی گروه سازه گذر در محاسبات سازه،تعهدات و ضمانت نامه شرکت سازه کار گذر در اجرای پروژه ها، بهترین شرکت ساختمانی جهت احداث و طراحی پروژه، مزایای طراحی محاسبات با ETABS و SAFE، مشاوره رایگان طراحی سازه ای خاص شرکت سازه کار گذر،محاسبه و اجرای اسکلت بتنی و فولادی،لیست مصالح مصرفی ساختمان،مھندسین عمران و مسئولین پروژه طراحی سازه کار گذر،محاسبه قیمت و هزینه اسکلت بتنی و فلزی

شرح خدمات فنی و مهندسی سازه کار گذر

فعالیت شرکت ساختمانی در زمینه های مختلف اجرا و طراحی سازه حائز اهمیت است . از این رو انتخاب بهترین شرکت ساختمانی جهت احداث پروژه در اجرا و کیفیت خروجی تاثیر گذار میباشد . طراحی ، محاسبه و اجرای اسکلت بتنی و فولادی ، سازه ھای مسکونی ،سوله ھای صنعتی ، ساختمان ھای تجاری و اداری و ساختمان ھای فرھنگی و ورزشی از نمونه فعالیت عمرانی انجام شده توسط شرکت خدمات فنی و مهندسی میباشد .

زمینه فعالیت شرکت خدمات فنی و مهندسی :

فعالیت شرکت جهت طراحی سازه و محاسبات ساخت سازه به شرح مقابل انجام میشود . طراحی محاسبات با ETABS , SAFE   و انجام تحلیل دینامیکی و ارائه تمام نقشه ھای سازه و شرکت طراحی معماری و فاز 2 معماری ، طراحی داخلی و نما و نظارت کارگاھی بر روی پروژه ھا و نظارت عالی پروژه ، اجرای اسکلت فلزی جوشی و پیچ و مھره ای با رزومه پربارو  گرفتن تائیدھای لازم از نظام مھندسی و شھرداری و طراحی و محاسبات بھینه و اقتصادی سازه نمومه های فعالیت شرکت مهندسی میباشد .  همچنین انجام مشاوره به صورت رایگان و  ساخت اسکلت فلزی ساختمان به ھمراه نقشه ھای مھندسی در کارگاه صنعتی بصورت کاملا مھندسی و استفاده از نرم افزار ھای روز جھت کاھش پرت آھن و  شاپ با نرم افزار تکلا استراکچر و همینطور طراحی و محاسبات طبق آیین نامه از زمینه فعالیت شرکت مهندسی و خدمات فنی میباشد .

طراحی سازه ساختمان  بتنی :

ساختمانی و طراحی ساختمان ھای بتنی ، سازه ھای فلزی ، ساختمان ھای آجری و چوبی است .ساختمان سازه ای است که برای سکونت و به عنوان سرپناه یا برای کار ساخته می شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می کند. طراحی سازه ساختمان ھایی که از نظر بلندا ازاندازه مشخصی بلندتر باشند برج گفته می شود.

در معنای کلی ھر ساز ه ای را می توان ساختمان نامید، در اینجا منظور از ساختمان بناھای ساخته شده با مصالح بنایی نظیرآھن، سیمان، گچ، آجر و بتن می باشد. اصولا ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می توان به دو دسته تقسیم  نمود در این نوع طراحی ساختمان، سقفھا به وسیله دال ھای بتنی پوشیده می شود، و یا از سقف ھای تیرچه بلوک و یا سایر سقف ھای پیش ساخته استفاده می شود. برای ساخت دیوارھای جدا کننده از انواع آجر مانند سفال تیغه ای، آجر معمولی فشاری، فوم استاندارد ضد حریق، تیغه گچی و یا چوب استفاده شود. ھمچنین ممکن است از دیوارھای بتن آرمه استفاده شود که در این صورت نوع این دیوارھا دیوار برشی می باشد.

پلان ستون گذاری ، دیوار برشی و تیپ بندی تیره  ، طراحی عناصر مقاوم جانبی ، نقشه میلگر دگذاری ستون ، تیر ، مقاطع و تراز اتصال ، نقشه میلگرد گذاری سقف و مقاطع و میلگر دگذاری در محل بازشو ها و سوراخ ها (تاسیساتی و  موقعیت و نمایش ، نوع، نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد ها در تیرها، ستون ها و طراحی و ارائه جزئیات اتصال عناصر غیرسازه ای، الحاقی و دیوارهای جداکننده از فرایند  طراحی سازه های بتنی میباشد .

مزیت های گروه سازه گذر در محاسبات سازه :

طراحی و محاسبۀ ساز ه ھای فولادی و بتنی و محاسبات سازه های صنعتی ، به عنوان یکی از شاخه ھای اصلی و مھم مھندسی عمران و در زمینه مقاوم سازی ساختمان مطرح بوده و از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است. استفاده بھینه از فولاد و بتن در ساز ه ھا، نیاز فراوان به طراحی و محاسبات دقیق داشته وایجاد سازه ھایی مقاوم و مطمئن که از نقطه نظر طراحی نیز مقرون به صرفه باشند بدون طراحی و محاسبۀ صحیح، بعید به نظر می رسد و این امر مھم، به عھدۀ مھندسین عمران و مسئولین پروژه طراحی است. از طرفی مھارت و تسلط در محاسبات، علاوه بر معلومات نیاز به مھارت و تمرین فراوان دارد. محاسبات اجرایی سازه ها دارای مزایای زیر میباشد :

 • انطباق نقشه های محاسباتی، اجرایی و تاسیساتی با محاسبات اجرای سازه بتنی با نرم افزار
 • طراحی ویژه فونداسیون و کاهش هزینه ها با محاسبات انجام پروژه اجرایی ساختمان
 • کاهش مصرف میلگرد و آهن آلات با استفاده از روش محاسباتی سازه بتنی
 • بهینه سازی طراحی و تیپ بندی مناسب با شرکت محاسباتی عمرانی
 • انتخاب مناسب ترین سیستم سازه ای

تعهدات و ضمانت نامه ها :

 • رعایت استانداردھا و دستورالعمل ھای مناسب به دنبال تامین خواسته ھای مشتریان و مهندسین و کارفرمایان ھستیم.
 • اصالت طراحی را ۱۰۰ % تضمین می کنیم. مسلما طراحی و پروژه ھای کپی برداری شده ارزش علمی ندارد و ما به این امر کاملا واقف بوده و از آن جلوگیری می کنیم .
 • سفارشات شما را با ھمکاری طراحان و اساتید مجرب که سالھا در این امر دارای سابقه بوده و مورد اطمینان ما ھستند انجام داده است .
 • به شما اطمینان می دھیم که تمامی طراحان ما دارای مدرک دانشگاھی بوده و پروژه ھا با توجه به تخصص طراح ارجاع داده می شود.
 • ھزینه سفارشات بر اساس مدت زمان لازم برای تحویل ،نوع اسکلت سازه، مقدار زیربنا ، تعداد طبقات و نظر کارشناسان و طراحان محاسبه شده و ھیچگونه ھزینه دیگری از شما دریافت نخواھد شد.
 • ارائه خدمات بر اساس بالاترین استانداردھای علمی جھان و مبتنی بر کیفیت و رضایت مشتری صورت می گیرد.
 • به شما اطمینان می دھیم که تحقیقات و پروژه ھای انجام شده ۱۰۰ درصد معتبر و از منابع قابل استناد می باشد.
 • ما این اطمینان را به شما می دھیم که ھیچ کس در جریان انجام پروژه شما توسط ما قرار نگیرد.
 • ھمچنین ما خود را متعھد به بازخوانی ، رفع اشکالات در رابطه با پروژه شما می دانیم .
 • متعھدیم که تمامی خواسته ھا و نیازھای مشتریان خود را به نحو احسن برآورد نماییم.
 • به شما اطمینان می دھیم که پروژه شما در بازه زمانی مقرر به شما تحویل داده شود.
 • تحویل پروژه شما را در کوتاھترین زمان و مدت مقرر تضمین می کنیم.
 • پروژه ھای شما به ھمراه دفترچه محاسبات تحویل داده خواھد شد.

لینک های مرتبط :

اهمیت و اصول طراحی سازه

روش طراحی و محاسبات سازه

محاسبات و طراحی سازه های بتنی و فلزی

مراحل مختلف طراحی سازه

هزینه و مزایای طراحی سازه بتنی و فلزی

مستقیم با مدیریت