آرشیو تگها: "مزیت های مقاوم سازی با ژاکت بتنی"

توسطمدیریت

مزایا و معایب مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی

مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی  چه معایبی دارد و چه مزایایی دارد ؟

مزیت های مقاوم سازی با ژاکت بتنی:

 • امکان ایجاد پیوستگی آسان تر بین المان های مربوطه در مقاوم سازی با ژاکت بتنی
 • سهولت در اجرا نسبت به مقاوم سازی پی ساختمان
 • گزینه ی مناسب برای محصور کردن بتن در ستون ها در مقاوم سازی ستون
 • اصلاح اتصالات و مقاوم سازی اتصالات خورجینی در قاب ها با استفاده ژاکت بتنی
 • افزایش ظرفیت باربری ستون ها در مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله با ژاکت بتنی
 • عدم نیاز به استفاده از پوشش های ضد حریق در صورت استفاده از ژاکت بتنی در مقاوم سازی دیوار
 • عدم ایجاد تغییرات در معماری سازه هنگام مقاوم سازی با شاتکریت
 • در مقاوم سازی خاک زیر پی امکان اصلاح اغلب مشکلات سازه ای در قاب های بتنی وجود دارد

معایب مقاوم سازی با ژاکت بتنی:

 • زمان بر بودن عملیات اجرای ژاکت بتنی در مقاوم سازی فونداسیون سازه
 • هزینه نسبتا زیاد اجرای ژاکت بتنی در مقاوم سازی ستون بتنی سازه
 • نیاز به تکرار عملیات و اجرای قالب بندی در مقاوم سازی به روش دیوار برشی
 • افزایش وزن به مقدار زیاد در ساختمان سازه هنگام اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی
 • افزایش ابعاد در المان های تقویت شده با ژآکت بتنی و از بین رفتن بخش زیادی از فضاهای مفید در اجرای ژاکت بتنی

مستقیم با مدیریت