آرشیو تگها: "مقاوم سازی دامنه های خاکی و صخره ای"

توسطمدیریت

مقاوم سازی با بتن شاتکریت یا بتن پوششی

مقاوم  سازی با بتن شاتکریت یا بتن پوششی :

شاتکریت اجرای ملات یا بتن ، با فشار هوای با سرعت بالا بر روی سطح مشخص می باشد و شامل شاتکریت مخلوط تر و شاتکریت مخلوط خشک می باشد. رایج تـرین روش مقـاوم سـازی سـاختمان هـای بنـایی اسـتفاده از شـاتکریت بـر روی دیوارهـا مـی باشـد. این لایـه عـلاوه بـر ایجـاد انسـجام مناسـب در دیوارهـای بنـایی مقاومـت و شـکل پـذیری درون صـفحه و بـرون صـفحه دیوارهـا را نیـز افـزایش مـی دهـد.

در روش مقاوم سازی با بتن پوششی و شاتکریت  ابتـدا یـک شـبکه میلگـرد بـر روی دیـوار قرار می گیـرد کـه بایـد توسـط بولـت بـه دیـوار دوختـه شـود . سـپس بـر روی ایـن شـبکه میلگـرد بـتن پاشیده می شود. شبکه میلگرد به همراه بـتن پاشـیده شـده هماننـد یـک لایـه بـتن مسـلح بـوده و باعـث بهبود رفتار لرزه ای دیوار می شود.

شاتکریت با مخلوط خشک، سیمان خشک ، ماسه ، شن و در صورت استفاده ، مقدار آب کافی برای کاهش گرد و غبار قبل از اختلاط، وجود دارد از معایب شاتکریب مخلوط خشک ،تولید بالای گرد و خاک و تلفات ریزشی متفاوت از حدود 15 تا 50 درصدی ، می باشد.

برای مخلوط شاتکریت تر، سیمان ، ماسه ، شن و آب به روش معمول در ابتدا مخلوط شده  و سپس مخلوط بدست آمده به نازلی که بتن شاتکریت مرطوب را با فشار هوا بر روی سطح مورد نظر حرکت می دهد، پمپ می گردد. برای مخلوط شاتکریت تر ،  ممکن است مشکلاتی مانند ترک خوردگی ناشی از آب زیاد و یا انقباض ناشی از خشک شدگی تجربه شود. پیشرفت در توسعه افزودنی های بتن کاهنده شدید آب ، تسهیل کننده های پمپاژ ، و تجهیزات پمپاژ بتن تا حدود زیادی مشکلات را کاهش داد و در حال حاضر در بیشتر تعمیرات سازه ها از مخلوط شاتکریت تر استفاده می شود.

شاتکریت برای  عملیات های زیر صورت میگیرد : تعمیر و مقاوم سازی  کانالها ، مقاوم سازی دیوار حائل و کف سریزها ،  مقاوم سازی سطح سدها ،  مقاوم سازی دیواره تونل ها و مقاوم سازی سوله ، دیواره صخره های طبیعی و  مقاوم سازی دامنه های خاکی و مقاوم سازی پی خاک ها ، و افزایش ضخامت و تقویت سازه های بتنی موجود ، مورد استفاده قرار می گیرد.

نواقص در روش شاتکریت به چهار دسته تقسیم می شود :

  • شکست در اتصال به بستر دریافت کننده در مقاوم سازی پی
  • لایه لایه شدگی در درزها و سطوح در برنامه های اجرایی لایه به لایه در مقاوم سازی خاک
  • پر کردن ناقص پشت آرماتور با مواد در مقاوم سازی با شاتکریت
  • جایگزینی مجدد موارد ریخته شده یا مواد نامرغوب در مقاوم سازی با ژاکت بتنی

مستقیم با مدیریت