آرشیو تگها: "هزینه و قیمت بهسازی لرزه ای ساختمان و سازه"

توسطمدیریت

روش بهسازی لرزه چیست؟

بهسازی لرزه ای چیست و چه کاربردی دارد؟ اجرای بهسازی لرزه ای ، مجری بهسازی لرزه ای ، خدمات شرکت های بهسازی لرزه ای ، انواع روشهای بهسازی لرزه ای ، هزینه و قیمت بهسازی لرزه ای ، مصالح مورد نیاز برای بهسازی لرزه ای، بهسازی لرزه ای در پل و انواع سازه ها

روش بهسازی لرزه ای چیست؟َ

در روش بهسازی لرزه ای و تقویت سازه تجربه ثابت کرده است که حتی زلزله های کم شدت نیز تاثیرات مخربی بر سازه های تاریخی دارد. مقاوم سازی شامل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ، و ایمن شدن تحت نیرو های احتمالی زلزله های آینده در مقاوم سازی سازه در برابر زلزله می باشد. بنابراین بهسازی ساختمان های صدمه دیده و ندیده در گرید مقاوم سازی نیاز مبرم است. بهسازی لرزه ای شامل تقویت سازه می باشد و مقاوم سازی و بهسازی سازه بدون تجزیه ، تحلیل و محاسبات مهندسی و انجام آزمایشات متعدد امکان پذیر نمی باشد.

رفتار لرزه ای ساختمان های موجود در مقاوم سازی با ژاکت بتنی تحت تاثیر عدم کفایت سازه اصلی ، افت مقاومت مصالح قدیمی و فرسوده شدن المان های باربر در طول مدت عمر ساختمان می باشد. نوسازی کامل این ساختمان ها در مقاوم سازی با دیوار برشی اکثرا به لحاظ مسائل مالی غیر ممکن می باشد. استحکام بخشی و تقویت سازه ها یکی از قدم های اساسی برای کاهش خسارات است . به عنوان مثال در مقاوم سازی پی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله که بخش جدا ناپذیری از حوادث طبیعی در تقویت اسکلت بتنی است ، به برنامه ریزی های بنیادی نیاز است.

راهکار های بهسازی

راهکارهای زیر را میتوان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی ساختمان به کار گرفت :

  • کاهش جرم ساختمان در مقاوم سازی اسکلت فلزی
  • به کارگیری سیستمهای جداساز لرزهای در مقاوم سازی پی فونداسیون
  • به کارگیری سیستمهای غیرفعال اتلاف انرژی در مقاوم سازی خاک
  • تغییر کاربری ساختمان در مقاوم سازی با ژاکت بتنی
  • اصلاح موضعی اجزای سازه که دارای عملکرد نامناسبی در زلزله در مقاوم سازی سازه هستند.
  • حذف یا کاهش بی نظمی در ساختمان موجود در تقویت تیرچه بتنی
  • تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه در مقاوم سازی بافت فرسوده
  • تامین مقاومت لازم برای کل سازه در مقاوم سازی پل بتنی

اما با شناخت درست بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های بتنی مشخص خواهد شد که مقاوم سازی جزئی از یک کل به نام بهسازی لرزه ای است. بهسازی و مقاوم سازی با دیوار برشی توسط مشاور مقاوم سازی ساختمان انجام پذیر است.

بهسازی لرزه ای در کلمه به معنای بهتر کردن، اصلاح و بهبود است. در صنعت ساختمان سازی و تقویت تیر بتنی اما بهسازی لرزه ای را ایجاد قابلیت انجام کارهایی در ساختمان، سازه و اجزا و عناصر آن می دانند که در حال حاضر در گرید مقاوم سازی قادر به انجام آن نیستند.

بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان بیان کننده معنایی مرکب است. معنای ابتدایی آن گسترده و فراگیر است و وجوه گوناگونی دارد. اما استفاده کلمه لرزه ای با بهسازی تعیین کننده نوع آن است. برای این که تفاوت مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای شناخته شود، باید معنای هر دو مفهوم را شناخت و آن ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

لینک های مرتبط :

تفاوت های مقاوم سازی با بهسازی لرزه ای چیست؟

مستقیم با مدیریت